IAFAC 2024 COMMITTEE

PATRONS

img-79

Dr A. N. Varma

img-79

Dr Amit Guha

img-79

Dr Ananda Kisor Pal

img-79

Dr Anil Gupta

img-79

Dr Anjan Pan

img-78

Dr Balvinder Rana

img-79

Dr Brijesh Rai

img-79

Dr D P Bakshi

img-79

Dr Debajyoti Bose

img-79

Dr Dinesh Jaiswal

img-79

Dr Indarjit Sardar

img-79

Dr Jagannath Bhattacharya

img-79

Dr Kanchan Bhattacharya

img-79

Dr Kiran Kumar Mukhopadhyay

img-79

Dr Kumar Shantanu Anand

img-79

Dr M N Basu Mallick

img-79

Dr Mahendra Kudchadkar

img-79

Dr Malhar Dave

img-78

Dr Mandeep Dhillon

img-79

Dr Mriganka Sekhar Ghosh

img-78

Dr Nikesh Shah

img-79

Dr Partha Sarathi Sarkar

img-79

Dr Pradeep Moonot

img-79

Dr R. A. Agrawal

img-78

Dr Rajeev S Shah

img-79

Dr Rajiv Chatterjee

img-78

Dr Rajiv Vohra

img-79

Dr Rakesh Rajput

img-79

Dr S R Sundarajan

img-79

Dr S. S. Jha

img-78

Dr Sampat Dumbre Patil

img-79

Dr Sanjay Kumar

img-79

Dr Saroj Kar

img-79

Dr Sureshwar Pandey

img-79

Dr Swarnendu Samanta

img-79

Dr Vikash Kapoor

img-79

Dr Atul Srivastava

President, IOA

img-79

Dr Navin Thakkar

Secretary, IOA

img-79

Dr Rajesh Simon

President, IFAS

img-79

Dr Indrajit Singh

Secretary, IFAS

img-79

Dr S C Goel

President, OASAC

img-79

Dr Ajit K Saigal

Secretary, OASAC

ORGANISING COMMITTEE

img-78

Dr Debapi Roy

Organising Chairperson, IAFAC 2024

img-78

Dr Subhra Chatterjee

Organising Chairperson, IAFAC 2024

img-79

Dr Rajeev Raman

Organising Co-chairperson, IAFAC 2024

img-79

Dr Prasun Mandal

Organising Co-chairperson, IAFAC 2024

img-79

Dr Abhijit Bandyopadhyay

Organising Secretary IAFAC 2024

img-79

Sudipto Ghosh

Joint Secretary

img-79

Soumyadip Dutta

Joint Secretary

img-79

Subrata Kumar Som

Treasurer

img-79

S M Ajoy

Scientific Committee

img-79

Gaur Gautam Kar

Scientific Committee

img-79

Saumitra Misra

Scientific Committee

img-79

Kamal Dureja

Scientific Committee

img-79

Kushal Nag

Scientific Committee

img-79

Sunit Hazra

Workshop Committee

img-79

Mainak Chandra

Workshop Committee

img-79

Ritwik Ganguli

Workshop Committee

img-79

Dr Sabyasachi Santra

Workshop Committee

img-79

Dr Soura Sekhar Saha

Workshop Committee